Ja jau šķirstīji jauno “Ilustrētā Junioriem” numuru, tad zini – personas dati ir jāsargā! Uzzini, kādi principi jāievēro ikvienam, kuram esi devis piekrišanu to apstrādei! Taču, ja vēlies uzzināt vairāk par to, kā tavus datus citi var iegūt, lasi februāra numurā.

Personas datu apstrāde var tikt veikta tikai tad, ja datu īpašnieks piekrīt to apstrādei. Piekrišana ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde, ar kuru sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei. Ikvienā situācijā datu pārzinim jāspēj pierādīt, ka datu īpašnieks ir piekritis savu personas datu apstrādei. Jāatceras, ka bērna datu apstrāde var notikt tikai ar vecāku vai aizbildņa piekrišanu. Piemēram, ja bērns piedalās skolas organizētā pasākumā, kura dalībniekus filmē, skolas administrācijai būtu jālūdz vecāku piekrišana.

Personas datu apstrādes principi:

  • likumīgums, godprātība un pārredzamība, proti, personas dati ir jāapstrādā likumīgi, godprātīgi un datu īpašniekam pārredzamā veidā;
  • nolūka ierobežojums, proti, dati tiek vākti konkrētos un skaidros nolūkos un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Jāuzsver, ka datu apstrāde arhivēšanas nolūkos, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos ir atļauta, jo tas tiek darīts sabiedrības interesēs;
  • datu minimizēšanas princips, proti, datiem ir jāietver tikai to informācijas apjomu, kas nepieciešams to apstrādes nolūkam. Ikvienā gadījumā būtu uzdodams jautājums – vai šie dati konkrētā mērķa sasniegšanai ir tiešām nepieciešami? Piemēram – vai veikalam klienta kartes izsniegšanai tiešām ir nepieciešama mana fotogrāfija?
  • precizitāte – datiem ir jābūt precīziem un atjauninātiem. Proti, datu pārzinim ir jāveic visi saprātīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti neprecīzi personas dati, piemēram, norādīts pareizs telefona numurs vai adrese.
  • datu glabāšanas ierobežojums – dati var tikt glabāti ne ilgāk, kā nepieciešams nolūkiem, kādos tos apstrādā. Personas datus var glabāt ilgāk, ja tos apstrādā arhivēšanas nolūkos, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos sabiedrības interesēs ar noteikumu, ka tiek īstenoti atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu datu subjekta tiesības;
  • integritāte un konfidencialitāte – personas dati jāapstrādā tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

Par šo personas datu apstrādes principu ievērošanu ir atbildīgs datu pārzinis. Līdz ar to pirms savu personas datu publiskošanas vai izpaušanas, vajadzētu vispirms pamēģināt atbildēs sev uz pāris jautājumiem:

  • kāpēc šie dati ir jāizpauž vai jāpublisko konkrētajā situācijā?
  • kas šos datus redzēs?
  • kā tie tiks izmantoti?
  • vai tos būs iespējams vienkārši izdzēst?

Autore: Satversmes tiesas tiesneša palīdze Kristīne Zubkāne